Algemene voorwaarden Studio Umtata

1. Wat wordt verstaan onder partijen en voorwaarden?

In deze Algemene Voorwaarden verstaan we onder:

« Studio Umtata »

Studio Umtata, eenmanszaak
met geregistreerd adres Spendelos 16, 9700 Oudenaarde
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0698557376.
Studio Umtata is te bereiken via e-mail met het e-mailadres info@studio-umtata.be.

« Koper »

Elke natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die een overeenkomst of een contractuele relatie van welke aard dan ook, aangaat met Studio Umtata.

« Consument »

Elke natuurlijke persoon die Koper is, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

« Producten »

Het voorwerp van een verkoopsovereenkomst of meerdere verkoopsovereenkomsten.

« Verkoopsovereenkomst »

Elke overeenkomst waarbij Studio Umtata zich ertoe verbindt om een dienst te leveren aan de Koper of om de eigendom van goederen over te dragen aan de Koper. Op zijn beurt verbindt die Koper zich ertoe om de prijs daarvan te betalen.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en alle toekomstige verkoopsovereenkomsten tussen Studio Umtata en de Koper. Zodra men gebruik maakt van de website, aanvaardt men als Koper de Algemene Voorwaarden en alle rechten en plichten die vermeld worden op de website.

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De andere bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden blijven van toepassing.

Studio Umtata heeft het recht de verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productbestellingen en de bijhorende overeenkomsten.

2. Het aanbod

Ondanks het feit dat de producten op de website of in de catalogus met de grootste zorg worden beschreven, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Studio Umtata niet. Studio Umtata is geen geval aansprakelijk voor manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Studio Umtata hecht veel belang aan de fotografie van de producten. Toch kunnen de kleuren op de foto’s lichtjes afwijken van de werkelijke producten, mede door een verschil in de instellingen en de kwaliteit van de gebruikte beeldschermen en printers.  Bepaalde karakteristieken van een product kunnen bijgevolg bij de levering verschillen van de foto’s en de beschrijving, zoals weergegeven op de website of in de catalogus.

Wanneer de Koper specifieke vragen heeft over specifieke karakteristieken van een product, verzoekt Studio Umtata de Koper om contact op te nemen via info@studio-umtata.be.

Studio Umtata kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Studio Umtata kan bij een gepersonaliseerd product (bv. een geboortekaartje) nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten , bv. in de tekst of in het ontwerp. De Koper zal altijd gevraagd worden om het gepersonaliseerde ontwerp te controleren voor Studio Umtata tot de productie ervan overgaat. Alle extra kosten die de herdruk en het verbeteren van fouten met zich meebrengen, zijn ten laste van de Koper.

3. De verkoopsovereenkomst

Een verkoopsovereenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd. De bestelling kan bevestigd worden via de website of per e-mail, verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.

Studio Umtata en de Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Studio Umtata gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

4. De prijzen

Alle prijzen B2C zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert (B2B), kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. 

De Koper is de prijs verschuldigd die Studio Umtata in de orderbevestiging conform artikel 3 van deze voorwaarden heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Studio Umtata worden gecorrigeerd.

Op de website worden de productprijzen vermeld zonder bijkomende kosten, zoals de verzendkosten. De verzendkosten worden bij het afrekenen van de winkelwagen weergegeven en worden betaald door de Koper. Studio Umtata heeft het recht deze prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe de tarieven toe te passen die op de website aangegeven stonden op het moment van de bestelling.

5. De betaling

Betaling van producten kan gebeuren op de volgende manieren :

  • Bancontact (Mollie)
  • iDEAL (Mollie)
  • Overschrijving op het rekeningnummer BE09 7360 5018 7157 bij facturen

Algemene factuurvoorwaarden

  1. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  2. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na leveringsdatum of na factuurdatum betaald te worden.
  3. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
  4. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd.

Studio Umtata behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Alle kosten die door Studio Umtata gemaakt worden (zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus) in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Koper.

Bij laattijdige of slechts gedeeltelijke betaling kan de verdere uitvoering van de overeenkomst geschorst worden, zonder dat er enige schadevergoeding aan de Koper verschuldigd kan zijn.

6. De levering

Voor alle niet-gepersonaliseerde bestellingen geldt dat de bestelling uiterlijk dertig dagen na de orderbevestiging geleverd wordt, tenzij anders onderling overeengekomen en opgetekend. Levering van gepersonaliseerde bestellingen gebeurt uiterlijk dertig dagen na de finale goedkeuring van het ontwerp door de Koper en de betaling van de factuur of op een onderling afgesproken en opgetekend moment.

Van zodra de te leveren producten zijn afgeleverd op het adres van levering, gaat het risico over op de Koper.

In het geval dat een besteld product niet op voorraad zou zijn, verplicht Studio Umtata zich ertoe de Koper binnen veertien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan via e-mail op de hoogte te brengen. Via deze e-mail stelt Studio Umtata de Koper ook voor op welke manier(en) dit mogelijks opgelost kan worden.

Studio Umtata probeert zich zo goed mogelijk te houden aan de levertijden die vermeld worden op de website. Studio Umtata neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor bestellingen die verloren raken door derden, of door onvoorziene omstandigheden, of door overmacht.

Als een bestelling opgestuurd werd door Studio Umtata, maar de Koper Studio Umtata op de hoogte brengt dat de levering niet gebeurd is, dan wordt er een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit kan meerdere dagen in beslag nemen. Gedurende dit onderzoek kan er geen terugbetaling of andere verzending gebeuren. Indien de Koper niet koos voor een levering met track& trace kan er door Studio Umtata geen onderzoek worden aangevraagd bij de vervoerder. Leveringen zonder track&trace zijn volledig op eigen risico van de Koper.

7. Gebreken en klachten

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen acht dagen na de levering aan Studio Umtata schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen.

8. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in de hoedanigheid van Consument producten aankopen bij Studio Umtata.

De Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Studio Umtata via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur / aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De producten worden door de Consument teruggestuurd naar Studio Umtata op kosten van de Consument. De betaling die Studio Umtata ontving (exclusief eventuele verzendkosten) wordt uiterlijk tien dagen nadat je pakket ontvangen is, terugbetaald.

De Consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • Dienstenovereenkomsten na de uitvoering van de dienst, bv. het ontwerpen van een kaartje.
  • De levering van goederen die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de Consument of die duidelijk voor een specifiek persoon bedoeld zijn, bv. drukwerk voor een geboortekaartje.
  • Producten waarvan de verpakking geopend is (volledig of gedeeltelijk), waardoor ze niet meer als nieuw kunnen verkocht worden.

9. Overmacht

In geval van overmacht is Studio Umtata niet gehouden aan de verplichtingen jegens de andere partij. Studio Umtata is gerechtigd de verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

10. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Studio Umtata.

Het auteursrecht ten aanzien van voorlopige schetsen, illustraties en definitieve ontwerpen die gemaakt werden door Studio Umtata, komen toe aan Studio Umtata. Geen enkele voorlopige schets, illustratie of definitief ontwerp mag gekopieerd of gereproduceerd worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

Studio Umtata is altijd gerechtigd om details uit een ontwerp op maat te hergebruiken in andere toepassingen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11. Verwerking persoonsgegevens

De door de Koper meegedeelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van bestellingen en/of het opstellen van facturen en offertes. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling geannuleerd.

De persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden in overeenstemming met het privacy statement, dat in te kijken is op de website.

12. Testproducten

Producten die getest worden, worden gratis aangeboden door Studio Umtata in ruil voor beeldmateriaal & reviews. Aangezien Studio Umtata de opdrachtgever is, behoren de teksten en foto’s die door de tester aangeleverd worden auteursrechtelijk toe aan Studio Umtata en mogen ze gebruikt worden voor publicatie.

Wanneer een tester de gevraagde testdocumentatie niet oplevert, heeft Studio Umtata het recht om het testproduct terug te vorderen of aan te rekenen bij de tester.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Studio Umtata is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten en verbintenissen die gesloten zijn met Studio Umtata, zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement van Studio Umtata  bevoegd.

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info in onze privacy policy.

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info in onze privacy policy.

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info in onze privacy policy.

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info in onze privacy policy.

Favicon Studio Umtata

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info in onze privacy policy.